Általános Szállítási Feltételek

Szolgáltatás

1. Általános Feltételek
1.1. A Viking Transport Ireland (Regisztrációs szám: 541656) (továbbiakban Futárszolgálat), Írország, Észak-Írország és Magyarország között, háztól-házig vállalja csomagok kézbesítését. Egyéni igényeik alapján útvonalunkon a következő országokban vállalunk még csomagfelvételt és leadást: Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Ausztria, Olaszország, Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország és Szlovénia.
1.2. Minden esetben a szolgáltatás a megrendelő féllel (továbbiakban Megrendelő) kötött szerződés után valósul meg. A szerződést a Megrendelő a weboldalon elérhető Megrendelő lap kitöltésével teszi hivatalossá.
1.3. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az általános megbízási szerződésben nem megemlített kérdésekben, jelen ÁSZF tartalmazza.

2. Költöztetés
• 2.1. A Fuvarozó kizárólag előzetes egyeztetéssel költöztet.
• 2.2. A költöztetésre szóló árajánlat egyéni és az aktuális költözésre vonatkozik. Az ár magába
foglalja a jármű lefoglalását, csomagok járműbe mozgatását és esetleges extra védelmi csomagolást, ha szükséges. Az árajánlat egy összegként van megadva, melyet a Futárszolgálat és a Megrendelő közötti megegyezés alapján fizeti a Megrendelő.
• 2.3. A Megrendelő, az előzetes egyeztetés után a weblapon a megrendelőlap kitöltésével és elküldésével teszi hivatalossá.
• 2.4. Költöztetés esetén, mind a Megrendelő, mind az Átvevő – hacsak ez nincs külön lejegyezve a megrendelő lapon – ugyanaz a személy, így a Futárszolgálat mindkét alkalommal (felvétel és leadás) ugyanazzal a személlyel veszi fel a kapcsolatot.

3. A csomag
• 3.1. A csomag tartalmáért mindig a Megrendelő vállalja a jogi felelősséget.
• 3.2. Cégünk NEM vállalja a szállítását a következőknek:
• Gyúlékony és éghető anyagok
• Jövedéki termékek (Cigaretta és egyéb dohánytermék, e-cigaretta, alkohol bármilyen
mennyiségben)
• Ember és/ vagy állat életére veszélyes, életük kioltására alkalmas eszközök
• Fegyver (lőfegyver, karabély, sörétes puska, lőszer, lőfegyver alkatrészei, hadianyag, kések,
fejszék, pillangókés, boxer, légfegyver stb.)
• Az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk
• Fertőző és undort keltő áruk
• Kábítószerek, hallucinogén szerek, pszichotróp anyagok
• Minden egyéb olyan tárgyat, amely elképzelhetően veszélyezteti az emberi életet, környezetet,
a közbiztonságot, az állambiztonságot, a futárszolgálat eszközeit, munkatársait.

• 3.3. A Viking Transport Ireland tulajdonosa és alkalmazottjai nem felelősek a csomag esetleges illegális tartalmáért, minden felelősség és büntetőjogi eljárás az említett küldemény birtokosát terheli. A Viking Transport Ireland tulajdonosának és alkalmazottainak joga van megtagadni a csomagfelvételt, ha a csomag le van zárva és a Megrendelő/Feladó megtagadja annak kinyitását. (Lásd 3.2.)
• 3.4. A csomagot mindig a méretének és tartalmának megfelelően kell becsomagolni, a biztonságos szállítás érdekében. A nem megfelelően csomagolt csomagok sérüléséért a Cégünk NEM vállal felelősséget. Az esetleges további károk (többi csomagban, járműben, vezetőben) esetén a Megrendelőt terheli a felelősség.
• 3.5. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni anélkül, hogy a felületén annak nyoma ne maradjon.
• 3.6. Ha a csomag különleges bánásmódot igényel, a Megrendelő ezt köteles a csomagoláson és a megrendelőlapon is jelezni.
• 3.7. A címzett neve, címe és telefonszáma jól láthatóan legyen a csomagon/csomagoláson feltüntetve, ami alapján szállítási kódot kap a könnyebb kezelhetőség érdekében.
• 3.8. Amennyiben a Megrendelő a csomagot felvevő Futárszolgálat tulajdonosa vagy alkalmazottai tudta nélkül a csomag(ok)ban, a szerződésben nem szereplő vagy nem elfogadott anyagot, tárgyat helyez el és ebből a Futárszolgálatnak bármilyen jellegű kára származik, a Futárszolgálat jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költséget, büntetéseket a Megrendelővel megfizettetni és ezen felül kártérítést köteles fizetni a Futárszolgálatnak.

4. Felvétel
• 4.1. A megrendelés MINDEN ESETBEN a weboldalon lévő megrendelőlap kitöltésével történik, a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap 1 órán belül és a csomag felvételekor alá kell írnia a szállítólevelet.
• 4.2. A megrendelés elküldésével szerződéses jogviszony jön létre a Megrendelő és a Futárszolgálat között. A Megrendelő ezzel a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
• 4.3. A csomag(ok) felvétele a Megrendelő által megadott címen történik, előzetesen leegyeztetett időpontban.
• 4.4. A Futárszolgálat a szállítólevél egyeztetése, illetve aláírása után veszi át az árut a Megrendelőtől.
• 4.5. A Megrendelő köteles minden kért információt megadni, illetve köteles tudatni a Futárszolgálattal a küldemény szállításának különleges körülményeit.
• 4.6. A nem megfelelően kitöltött szállítólevélből származó esetleges kár a Megrendelőt terheli.
• 4.7. Felvételkor a Futárszolgálat köteles tudatni a Megrendelővel, ha az áru csomagolása nem
megfelelő vagy sérült. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik megfelelően a csomagolásról, a Futárszolgálat ezt a tényt feljegyzi a szállítólevélre, ami az esetleges panaszokat kizárja.
• 4.8. Csomagfeladás minimum korhatára 18 év, olyan személy, aki a csomag tartalmáért aláírásával jogi felelősséget tud vállalni.
• 4.9. A Futárszolgálat anyagilag felelős az átvett küldemény(ek) épségéért és több csomag esetén hiánytalanságáért a kézbesítésig.

• 4.10. A Futárszolgálat fenntartja járatai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.

5. A megrendelés lemondása
• 5.1. A szállítási megbízás lemondása költségmentesen történhet meg email-ben vagy telefonon keresztül mindaddig, amíg a Futárszolgálat nem kezdte meg a csomagok begyűjtését az érintett országban, régióban.
• 5.2 A már felvett, de a Megrendelő/Feladó által továbbítás előtt visszakért, illetve a Megrendelő/Feladó hibájából visszaküldött küldemény esetén, a Futárszolgálat jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit a Megrendelővel/Feladóval megfizettetni.

6. Kézbesítés
• 6.1. A kézbesítés időpontját a Futárszolgálat jogosult meghatározni az aktuális szállítási tervben jelölt időszakokban, 0-24 óráig.
• 6.2. Az Átvevő az az ügyfél, aki a küldeményen, a csomagoláson vagy a hozzá tartozó listán fel lett tüntetve címzettként. Amennyiben címzettként nem természetes személy lett megjelölve, abban az esetben meg kell jelölni, hogy a címzettnél ki fogja a csomagot átvenni. Ebben az esetben a csomag átvevője válik Átvevővé.
• 6.3. A Futárszolgálatnak jogában áll az Átvevő személyi azonosságát a küldemény kézbesítésekor ellenőrizni.
• 6.4. A Futárszolgálat a szállítólevélben megadott általános és speciális utasítások teljesítése (kifizetés, sértetlenség ellenőrzése és aláírások) után szolgáltatja ki az árut az Átvevőnek.
• 6.5. A csomagolás esetleges sérülése esetén a Futárszolgálat átadáskor tartalmi vizsgálatra is
lehetőséget ad és annak eredményét az esetleges kárrendezés érdekében az Átvevővel közösen
felvett jegyzőkönyvben rögzíti.
• 6.6. A Futárszolgálat a küldemény elvesztése esetén, a tartalom hiányának, illetve
értékvesztésének arányában a szállítólevélen rögzített értékhatárig kártérítési felelősséggel
tartozik a Megrendelőnek.
• 6.7. A kézbesítés igazolásaként mindkét fél által több példányban aláírt szállítólevél szolgál.
• 6.8. A Futárszolgálat nem felelős a küldeményben, a tevékenységi körén kívül eső és
elkerülhetetlen külső okokból bekövetkező károkért. Ilyen külső okok lehetnek:
– természeti katasztrófa
– társadalmi esemény (pl.: háború, katonai/rendőrségi/vám ellenőrzés vagy blokád,
embargó, zavargás, tüntetés, sztrájk, lázadás stb.)
– információk, képek, adatok elektromos vagy mágneses behatásból származó
megsemmisülése, károsodása stb.
– közlekedési tömeg baleset.

7. Sérült, hiányos, sikertelen kézbesítés
• 7.1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha az Átvevő nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhető, a Futárszolgálat jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben értesítést hagyunk írásban, felhívjuk a Címzettet egy esetleges másik leadási cím miatt. Minden újabb megkísérelt kiszállítás extra díja a küldeményre vonatkozó eredeti szállítási díj 50%-a.

• 7.2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl., ha az Átvevő az áru átvételét megtagadja, a Futárszolgálat a küldeményt visszaszállítja a Feladónak. Ebben az esetben az szállítás díjának kétszerese (oda-vissza) a Megrendelőt terheli.
• 7.3. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a Futárszolgálat jogosult a küldemény felett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Ebben az esetben a Futárszolgálat sem a Megrendelő, sem Átvevő felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt első sorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Megrendelőnek.
• 7.4. Ha a Megrendelő hibájából a Futárszolgálat késedelmesen teljesíti a kézbesítést és bármilyen jellegű kárt okoz a Futárszolgálatnak (pl. tiltott árut rejtett el csomagjában, a szállítmány helytelen csomagolása okoz kárt), a Megrendelőnek kártérítést kell fizetnie.

8. Fizetés módja, formája és pénzneme
• 8.1. A szállítási díj megállapítása minden esetben a Viking Transport Ireland weblapján megtalálható díjtáblázat alapján történik. A táblázatban nem szereplő különleges áruk egyéni megegyezés alapján lesznek megállapítva.
• 8.2. A weblapon feltüntetett árak Írország/Észak-Írország – Magyarország közötti szállításra értendők, a köztes országokba történő szállítás díja egyedi árképzés alapján történik.
• 8.3. Olyan küldeményeknél, melynél a küldemény mérete jelentősen eltér a szokásos
küldemények arányaitól, a Futárszolgálat fenntartja a jogot, hogy űrtartalom alapján képezze az
árat.
• 8.4. A Futárszolgálat a küldemény átvételekor ellenőrzi, hogy a csomag(ok) megfelel(nek) a
megrendelőlapon szereplő adatoknak. Amennyiben abban jelentős eltérés mutatkozik, jogosult
új szállítási díjat megállapítani.
• 8.5. A díjat feladáskor vagy átvételkor készpénzben, vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.
Forintban, illetve angol fontban történő fizetés esetén mindig az érvényes Euro valuta-vételi ára alapján kell a díjat megállapítani.

9. Adatvédelmi nyilatkozat
• 9.1. A Futárszolgálat adatgyűjtést az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016 Április 27-i Rendeletével összhangban folytatja, mely a természetes személyek adatainak kezelése során felmerülő védelme érdekében hoztak meg, amely 2016 Május 24-én és érvénybe lép 2018 Május 25-én (“GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet” néven). Az adatokat kizárólag a Viking Transport Ireland szolgáltatásainak lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk. Az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül adatokat nem szolgáltatunk ki harmadik fél számára.
• 9.2. Amikor a Megrendelő leadja a rendelését, kifejezett engedélyét adja az adatlapon megadott összes adat használatát és tárolását a jelenlegi és jövőbeni személyre szabott szolgáltatás érdekében. Az adatokat évente frissíti a Megrendelő engedélyével, ami bármikor szabadon hozzáférhető a Megrendelő számára.
• 9.3. Hozzájárulás visszavonása esetén vagy ha a Megrendelő nem rendel többet a Futárszolgálatnál, az adatok egy éven belül törlésre kerülnek.
• 9.4. A Futárszolgálat csak akkor ad ki bármilyen információt, ha azt a hatóságok (rendőrség és/vagy egyéb hatósági szerv), illetve európai rendvédelmi szervezetek (Europol, Európai Vámhivatal stb.) kérik.

• 9.5. A Futárszolgálat teljes mértékben betartja az ír adatvédelmi törvényeket (Data Protection Act 1988/2003.) és az EU szabályzatait (EU Data Protection Directive 95/46/EC).

10. Weboldal és márka védelem
• 10.1. Az alábbi szerződési feltételek a weboldalunk (www.vikingtransportireland.com) használatára terjednek ki.
• 10.2. A weboldalunk használatával a Megrendelő elfogadja a következő szerződési feltételeket teljes egészében. Ha a Megrendelő nem ért egyet a feltételekkel, nem használhatja a weboldalunkat.
• 10.3. A weboldalunk használata csak 18 éven felüliek számára megengedett; a weboldalunk használatával a Megrendelő automatikusan belegyezik, hogy elfogadja feltételeinket és igazolni tudja, hogy legalább 18 éves.
• 10.4. Előzetes engedélyünk kérése nélkül tilos weboldalunkról bármilyen anyag, adat, fájl stb letöltése és számítógépre való lementése.
• 10.5. A weboldalunkat nem használhatja más célokra, csak és kizárólag a saját vagy velünk lebonyolított üzleti tevékenység céljára, az ÁSZF-ben megfogalmazott módon.
• 10.6. A weboldalunkon található információkat nem engedélyezzük, hogy kiszolgáltassa egy harmadik félnek. Az összes információ, mely a Futárszolgálat és a Megrendelő között cserélődik bizalmas és nem adható ki harmadik félnek.
• 10.7. A weboldalunkon a Futárszolgálat által szolgáltatott információ pontos, teljes, igaz és nem félrevezető.

11. Regisztráció
• 11.1. A regisztrált nevünk Viking Transport Ireland (regisztrációs szám: 541656) az Ír Köztársaságban, a 2015-ös évben. A hivatalos weboldalunk www.vikingtransportireland.com címen található.
• 11.2. A kapcsolattartás, információkérés és/vagy visszajelzés a mr.robertgal@gmail.com email címen illetve a +353 868496686 és a +353892429224 telefonszámokon történik.

error: